Plantacions en el vial estructurant i tractament forestal de la Pineda de l’aeroport de Barcelona

Plantacions en el vial estructurant i tractament forestal de la Pineda de l’aeroport de Barcelona

o-de-moix

Entitat contractant: AENA
Localització: El Prat de Llobregat
Fi d'obra: 2009
Termini d'execució: 14 mesos
Paraules clau: Tractaments forestals, neteja, aclarida, esbrossada, amb finalitats sanitàries.
Descripció: Esbrossada selectiva de l’estrat dominat combinada amb esbrossada amb finalitats sanitàries per existència d’una forta plaga d’escolítids en part de la massa forestal.