Urbanització de la Plaça de la Mercè

Urbanització de la Plaça de la Mercè

o-de-moix

Entitat contractan: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Localització: Santa Margarida de Montbui
Fi d'obra: 2006
Termini execució: 8 meses
Palaules clau: Moviment de terres, sanejament y abastiment d'aigua, reg, mobiliari, enllumenat, paviments i murs, sembres i plantacions.
Descripció: Es proposa una serie de terraçament on pot acollir diferents usos. Les orientades al sur es pavimenten amb sauló, tenen pendents molt suaus i s'especialitzen en llocs de repòs amb mobiliari urbà o jocs per a nens. Les orientades al nort tenen més pendent (5%), es pavimenten amb gespa i masas de desmayos (Salix babilónica), aixecades en relació al seu perfil original amb aportació de terra. Entre els sistemes de plataformes s'organitza un zig-zag de camins pavimentats amb sauló i rigolas que enllaçen amb el sistema viari de Santa Margarida. Aquests recorreguts estan acompanyats per alineacions de pollancres (Populus nigra italica).