Millores del talús i dels parterres de l’escala del carrer de Salvador Espriu, Parc del Nord – Mataró

Millores del talús i dels parterres de l’escala del carrer de Salvador Espriu, Parc del Nord - Mataró

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Mataró
Localització: Mataró
Fi d'obra: 2008
Palabras clave: Millora i consolidació de talussos.
Descripció: El projecte busca modificar la inclinació dels talussos existents emprant gabions com elements d’estabilització a fi d’evitar la continua erosió i caiguda de material vers la vorera, amb especial atenció en la preservació de un Pinus pinea catalogat, a capçalera de l'esmentat talús. L’actuació es complementa amb la revegetació i sembra d’espècies gramínies i l’acondicionament de la vorera amb la seva ampliació i integració del mur de gabió com a banc . Per l’assoliment del Projecte s’ha realitzat les següents accions: - Excavacions, reblés i perfilats. - Formacions de murs de gabions amb pedra granítica. - Formació de xarxa de reg automatitzada. - Revegetació,plantació de parterres i formació de paviments de sauló de passeig. - Confecció de bancs inserits en l’estructura dels gabions.