Restauració del bosc de Ribera a diverses zones escllides del riu Ebre aigües amunt de Tortosa, en illes fluvials i riberes

Restauració del bosc de Ribera a diverses zones escllides del riu Ebre aigües amunt de Tortosa, en illes fluvials i riberes

Entitat contractant ACUAMED
Localització: Amposta - Desembocadura
Fi d’Obra: 2010
Termini d’execució: 8 mesos
UTE MOIX - HIDROCANAL
Descripció: Restauració paisatgística, bosc de ribera, moviment de terres, carril bici i de vianants, tanca i passeres de fusta. Les tasques fetes de la restauració integral de la vegetació de bosc de ribera des e la ciutat d¡’Amposta fins ala desembocadura del riu Ebre foren: Excavació per a la creació de zona d’aiguamolls, Arrancada d’arbres agrícoles i al·lòctons, Passera de fusta de 20 metres de llum, Formigó per a sabates i murs de la passera, Tot-ú i grava per a millora de camins i sabata, Preparació de terreny per la plantació, Eliminació de canya americana, Poda i sanejament d’arbres preexistents, Plantació d’arbusts petits, enfiladisses i càrritxs, Plantació d’arbres i arbusts mitjans i estaques, Tanca de fusta, Senyalització i mobiliari.