Recuperació i restauració mediambiental del riu Anoia tram Igualada – Sta. Margarida de Montbui

Recuperació i restauració mediambiental del riu Anoia tram Igualada - Sta. Margarida de Montbui

Entitat contractant: Agència Catalana de l’Aigua
Localització: Igualada - Sta. Margaria de Montbui
Fi d’Obra: 2010
Termini d’execució: 7,5 mesos
Descripció: La restauració va consistir en la implantació de 27.000 plantes arbustives i 2900 arbres distribuïts en dos comunitats vegetals. D’una banda el bosc de ribera, format de xops, oms, freixes, sanguinyols, arç blanc, salzes, entre d’altres. Un bosc de roureda amb roures, alzines, llentiscles, romaní, ginestes, boix, etc. Es van plantar també plantes halòfites i 1120m2 de manta vegetada per contenir els tal·lus d’aigües baixes. Es va fer una prada fluvial mitjançant una hidrosembra de 56.000m2. Seguint la traça del riu un camí de sauló de 2,5km, discorre a través del bosc de ribera i roureda.