Urbanització carrer Puigcerdá,entre carrer Ignasi Iglesias i Torras Bages

Urbanització carrer Puigcerdá,entre carrer Ignasi Iglesias i Torras Bages

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Molins de Rei
Localització: Molins de Rei
Fi d'obra: 2007
Termini execució: 8 mesos
Paraules clau: Arranjament i urbanització
Descripció: o Demolició de paviments, fresat i talls amb disc; demolició de clavegueres, embornals i pous de registre. o Tala d'arbres o Moviments de terra: excavacions i reompliment, en rases i pous o Apuntalament de rases o Tubulars sota la calçada amb tubs PE Ø 160 mm per a serveis o Pavimentació: aglomerat asfàltic, llambordes, lloses de granit o Guals, vorades i rigoles o Aplacament amb granit, arrebossat i pintat del mur existent. o Clavegueram i drenatje o Enllumenat: Instalació de columnes i de y d'aplics de paret amb xarxes sota terra o Xarxa d'aigua: Tuberies de PE, escomeses i hidrant contraincendis sota terra. o Xarxes Electricidad BT i Telèfon. Transformació aèria - soterrada o Senyalització vertical i horitzontal o Mobiliari urbà: colocació de papereres