Arranjament dels carrers Joan Parellada i sense nom

Arranjament dels carrers Joan Parellada i sense nom

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Localització: c/ Joan Parellada i sense nom
Fi d'obra: 2008
Termini execució: 5 mesos
Paraules clau: Pavimentació, enllumenat, sanejament, senyalització, jardineria, reg.
Descripció: Els treballs realitzats han estat: - Moviment de terres, anivellat del terreny, sengles per a serveis - Construcció de la xarxa de serveis relatius a clavegueram, reg i enllumenat públic. - Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions. - Col·locació de voreres, rigoles, guals de vianants i de vehicles. - Pavimentació de calçades i voreres. - Plantació d'arbrat i ajardinament de zones verdes. - Senyalització horitzontal i vertical.