P.O.M.U del C/ Badajoz a Sant Boi de Llobregat

P.O.M.U del C/ Badajoz a Sant Boi de Llobregat

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntamento de Sant Boi de Llobregat
Localització: Sant Boi de Llobregat
Fi d'obra: Actualitat
Termini execució: 5 mesos
Paraules clau: Moviment de terres, pavimentació, enllumenat, sanejament, senyalització, jardineria, reg, mobiliari urbà.
Descripció: o Moviment de terres, anivellament del terreny, rases per a serveis o Construcció de la xarxa de serveis relatius a clavegueram, xarxa de baixa tensió, gas natural, aigua potable, enllumenat públic i sistema de reg o Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions o Col·locació de vorades, rigoles, guals de vianants i de vehicles o Pavimentació de calçades i voreres o Plantació d’arbrat i enjardinament de zones verdes o Mobiliari urbà o Senyalització horitzontal i vertical