Obra del parc de la Timba a Cervelló (Ajuntament de Cervelló)

Obra del parc de la Timba a Cervelló

(Ajuntament de Cervelló)

L'obra ha consistit en la creació d’un eix pavimentat que estructura el parc, adaptant-se a la topografia i convertint-se en l’element on s’incorpora la il·luminació i part del mobiliari urbà. Es delimiten dues zones de caràcter diferenciat: una zona de jocs per a usuaris de diferents edats i una reserva d’espai lliure. En relació a aquest element es defineixen cinc agrupacions de vegetació i cinc zones d’estada sota l’ombra. La resta de l’àmbit es recupera com a zona verda mitjançant la plantació d’arbres, arbustiva i el tractament del terreny existent amb hidrosembra.