octubre 5, 2016

CAT ISO 14001

ISO 14001

La política ambiental de Moix, Serveis i Obres, S.L. aplicada a la realització i gestió dels seus serveis de jardineria i obra s’inspira en dos principis bàsics:

El compliment de tota la normativa ambiental aplicable.

La millora continua de les activitats desenvolupades, amb la finalitat de protegir el medi ambient.

Per dur a la pràctica aquests principis, Moix, Serveis i Obres, S.L., realitza les següents activitats:

  • Adopció de les mesures necessàries per eliminar o prevenir la contaminació, implantant les mesures de millora corresponents i tenint en compte tots aquells aspectes necessaris per a garantir la protecció del medi ambient.
  • Formació i sensibilització de cada treballador, fent-lo partícip de la política ambiental en totes les activitats i donant prioritat a la comunicació i informació de manera que la responsabilitat de la gestió ambiental afecta tots els membres de l’empresa.
  • Avaluació anticipada de les repercussions potencials sobre el medi ambient en totes les noves activitats i serveis, adoptant les mesures preventives necessàries.
  • Difusió la política ambiental entre els treballadors, assegurant el compliment de la mateixa en les activitats i serveis desenvolupats per l’empresa.
  • Revisió i redefinició periòdica dels objectius i fites ambientals establertes, amb la finalitat d’aconseguir i millorar la nostra política ambiental, dins el procés de millora contínua de l’actuació en les activitats i serveis de Moix, Serveis i Obres, S.L., en relació amb el medi ambient.