octubre 1, 2016

CAT Clasif. Empresarial

La nostra empresa disposa de les següents classificacions empresarials per a treballs a l'administració:
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL PER SERVEIS
GRUP SUBGRUP CATEGORIA TIPUS DURADA
M 1 c Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització
O 2 c Manteniment de pistes, carreteres, autopistes, autovies i vies fèrries Indefinida
O 3 c Manteniment de xarxes d'aigua i clavegueram Indefinida
O 5 b Manteniment de mobiliari urbà Indefinida
O 6 d Manteniment de monts i jardins Indefinida
U 1 c Serveis de neteja en general Indefinida
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL PER OBRES
GRUP SUBGRUP CATEGORIA TIPUS DURADA
A 1 e Desmuntages i buidatges Indefinida
A 2 d Esplanacions Indefinida
A 3 d Pedreres Indefinida
A 4 d Pous i galeries Indefinida
C d Edificacions Indefinida
C 1 d Demolicions Indefinida
C 2 d Estructura de fàbrica i formigó Indefinida
C 3 d Estructures metàliques Indefinida
C 4 d Feines de paleta, estucats i revestiments Indefinida
C 5 d Feines de pedrera i marbre Indefinida
C 6 d Paviments, enllosats i enrajolats Indefinida
C 7 d Aïllaments i impermeabilitzacions Indefinida
C 8 d Fusteria Indefinida
C 9 d Tancaments metàlics Indefinida
E 1 e Abastaments i sanejaments Indefinida
E 4 e Sèquies i desguassos Indefinida
E 5 e Defenses de marges i canalitzacions Indefinida
E 7 e Obres hidràuliques sense qualificació específica Indefinida
G 3 c Amb ferms de formigó hidràulics Indefinida
G 4 b Amb ferms de mescles bituminoses Indefinida
G 5 c Senyalitzacions i abalissaments de vials Indefinida
G 6 f Obres hidràuliques sense qualificació específica Indefinida
I 1 e Enllumenats, il·luminacions i balisses lluminoses Indefinida
I 6 c Distribució de baixa tensió Indefinida
I 9 e Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica Indefinida
J 1 a Elevadors o transportadors Indefinida
J 2 b De ventilació, calefacció i climatització Indefinida
J 4 a De lampista i sanitàries Indefinida
K 5 e Ornamentacions i decoracions Indefinida
K 6 e Jardineria i plantacions Indefinida
K 7 b Restauració de béns immobles historicoartístics Indefinida