octubre 2, 2016

CAT Arboricultura Que hacemos

  • Podes d'arbrat viari
  • Podes exepcionals
  • Podes de palmeres
  • Arrabassament i trasplantament de soques
  • Triturat de restes de poda
  • Projectes de gestió d'arbrat
  • Avaluació del risc de trencament
  • Reforços estructurals
  • Abatiments controlats
  • Descompactació del sòl