octubre 2, 2016

CAT Medio Ambinete Que hacemos

REVEGETACIÓ D'ESPAIS NATURALS

  • Revegetació d'espais mitjançant hidrosembres i plantacions
  • Realització de talusos amb malles i mantes orgàniques i control de l'erosió mitjançant gabions
  • Restauració de riberes i zones humides, depuradores naturals amb sistemes de bioenginyeria
  • Hidrosembra